Algemene voorwaarden van SportFlow Yoga

Sluiten
Algemene voorwaarden SportFlow Personal Training B.V.

Art. 1 – Definities
1.1 Onder SportFlow Yoga wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Gebruiker van de algemene voorwaarden. SportFlow Personal Training B.V. kan gebruiker zijn van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:
SportFlow Personal Training B.V.
Naarderstraat 11a
1251 AW Laren

1.2 Onder Member wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door SportFlow Yoga de overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Member en SportFlow Yoga.
1.4 Onder diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de Member SportFlow Yoga opdracht heeft gegeven, met betrekking tot yoga.
1.5 Onder yoga wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de dienst die door SportFlow Yoga geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen SportFlow Yoga en Member tot het leveren van diensten en/of zaken door SportFlow Yoga ten-behoeve van de Member.

Art. 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SportFlow Yoga en Member respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de Member gelden alleen wanneer deze door SportFlow Yoga schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door SportFlow Yoga. Member krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel op papier. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via www.sportflow.nl.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Art. 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van SportFlow Yoga, is geheel voor eigen risico van de Member.
3.2 SportFlow Yoga is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden. Member is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van SportFlow Yoga.
3.3 SportFlow Yoga is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Member (waaronder gevolgschade, gederfde inkomsten en verlies van gegevens), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
3.4 SportFlow Yoga is ingeval de Member een consument is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico komt van SportFlow Yoga. SportFlow Yoga is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er schriftelijk afwijkende afspraken over zijn gemaakt of als er sprake is van onrechtmatig handelen van SportFlow Yoga.
3.5 SportFlow Yoga zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal € 500.000,- per geval. De aansprakelijkheid van SportFlow Yoga is in ieder geval beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3.6 SportFlow Yoga heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en Member kan SportFlow Yoga niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Yoga
4.1 SportFlow Yoga voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, heeft SportFlow Yoga het recht om (delen van het) werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de Member en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Member is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is Member verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Member is verplicht geschikte kleding en binnen schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Overeenkomst en verhindering
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2, 3 of 4 maanden per 5 of 10 rittenkaart. Na de afgenomen periode vanaf de startdatum, komt de rittenkaart te vervallen en kan Member een nieuwe 5 of 10 rittenkaart afnemen.
5.2 Bij verhindering van een yogales dient Member dit minimaal 12 uur van tevoren online te melden, anders wordt de gereserveerde les in rekening gebracht.
5.3 Member dient zich maximaal 12 uur van te voren online in te boeken voor een les om 100% zeker te zijn van deelname. Zodra Member niet 12 uur van te voren is ingeboekt kan Member wel op de "bonnefooi" langskomen en meedoen, mits het maximaal aantal deelnemers (10) is bereikt. Een les gaat door vanaf 2 deelnemers.

Art. 6 – Overmacht
6.1 Onder overmacht binnen deze overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder brand, stakingen binnen SportFlow Yoga of andere omstandigheden die SportFlow Yoga redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan SportFlow Yoga de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
6.2 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van SportFlow Yoga worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.3 Bij ziekte van de docent wordt de Member een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de docent ziek is.

Art. 7 – Tarieven
7.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt SportFlow Yoga zijn tarief vast volgens het normaal gehanteerde tarief voor een 10 rittenkaart.
7.2 In het tarief van SportFlow Yoga zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
7.3 De tarieven zijn inclusief BTW.
7.4 Het bedrag van een losse les, 5 of 10 rittenkaart kan eenzijdig door SportFlow Yoga worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. SportFlow Yoga behoudt zich het recht voor om eenzijdig het bedrag per 1 januari te verhogen. Deze verhoging zal evenwel voor 1 december van het lopende jaar aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1 Betaling dient te zijn ontvangen via iDeal of per overschrijving, onder vermelding van het factuurnummer, voor aanvang van de eerste les.

Art. 9 – Geheimhouding en privacy
9.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
9.2 SportFlow Yoga zal haar verplichtingen naleven zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In dit kader heeft Zorg Ambiance een privacyverklaring opgesteld.
9.3 Member verklaart de privacyverklaring te hebben ontvangen en ingezien en stemt hiermee in.


Art. 10 – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen, overeenkomsten e.d. tussen SportFlow Yoga en Member is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer Member in het buitenland woont of is gevestigd.