Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Momo Studio zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien via onze website (www.momoyoga.nl).

1.2 Door registreren bij Momoyoga en het gebruiken van de Momoyoga software, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Momo Studio gelden ook ten behoeve van eventueel door Momo Studio ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Momo Studio zijn vrijblijvend. Momo Studio heeft het recht om prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Momo Studio uw registratie heeft geaccepteerd. Momo Studio heeft het recht registraties gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw registratie niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden dienst zijn in euro's, exclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 U dient het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces op onze website. U ontvangt 30 dagen na registratie een factuur.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Momo Studio het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De Momoyoga software is eigendom van Momo Studio. De software mag niet worden gekopieerd, nagemaakt of anderszins voor commerciële doeleinden gebruikt worden, anders dan door Momo Studio.

4.2 De door u en uw leden ingevoerde data zijn en blijven eigendom van u als gebruiker van Momoyoga. In geen geval zal Momo Studio iets met deze gegevens doen dat niet direct in relatie staat met het functioneren van de Momoyoga software.

4.2 De (persoons)gegevens van uw leden zijn eigendom van u als gebruiker van Momoyoga. In geen geval zal Momo Studio iets met deze gegevens doen dat niet direct in relatie staat met het functioneren van de Momoyoga software. Momo Studio zal de gegevens van uw leden niet opzettelijk delen, openbaar maken, verkopen of vermenigvuldigen. In geen geval zal Momo Studio e-mail berichten versturen aan uw leden, anders dan geautomatiseerde berichten vanuit Momoyoga (bijvoorbeeld voor het opvragen van een nieuw wachtwoord) of e-mail berichten van yogadocenten, verstuurd met de Momoyoga software.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Momo Studio geleverde diensten rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

5.2 Momo Studio garandeert niet dat de aan u geleverde diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Data

6.1 Momo Studio is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door u en uw leden ingevoerde data als gevolg van gebruik van de Momoyoga software.

Artikel 7. Diversen

7.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Momo Studio deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

7.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Momo Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Momo Studio vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

7.3 Momo Studio mag bij de uitvoering van uw registratie en haar dienstverlening gebruikmaken van derden.

7.4 Onverminderd de overige aan Momo Studio toekomende rechten, heeft Momo Studio in geval van overmacht het recht om de uitvoering van registratie of lidmaatschap op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

7.5 Momo Studio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventueel gemiste inkomsten, betalingen, inschrijvingen op lessen of welke functies in Momoyoga dan ook. Mocht Momoyoga onverhoopt (tijdelijk) niet functioneren naar zin van de yogastudio, kan hiervoor nadrukkelijk geen aansprakelijkheid bij Momo Studio verhaald worden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Momo Studio BV
Willem II-straat 19
5038BA Tilburg

KVK: 67302483
BTW: NL8569.20.988B01

www.momoyoga.nl
info@momoyoga.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of over onze Algemene Voorwaarden? Laat het ons weten.