20 nov - 26 nov 2017   
Maandag 20 november
  09:30
Yin Yoga
  Mandy
  19:00
Ashtanga/Power yoga
  Mandy
  20:30
Ashtanga/Power yoga
  Mandy
Maandag 20 november
09:30  
Yin Yoga
Mandy
19:00  
Ashtanga/Power yoga
Mandy
20:30  
Ashtanga/Power yoga
Mandy
Dinsdag 21 november
  19:30
Ashtanga/Power yoga
  Francis
Dinsdag 21 november
19:30  
Ashtanga/Power yoga
Francis
Woensdag 22 november
  09:30
Easy flow Yoga
  Mandy
  18:30
Yin yoga
  Mandy
  20:00
Ashtanga yoga (Mysore)
  Mandy
Woensdag 22 november
09:30  
Easy flow Yoga
Mandy
18:30  
Yin yoga
Mandy
20:00  
Ashtanga yoga (Mysore)
Mandy
Donderdag 23 november
  09:30
Yin yoga
  Mandy
  19:00
Ashtanga/Power yoga
  Mandy
  20:30
Yin yoga
  Mandy
Donderdag 23 november
09:30  
Yin yoga
Mandy
19:00  
Ashtanga/Power yoga
Mandy
20:30  
Yin yoga
Mandy
Vrijdag 24 november
  09:30
Easy Flow yoga
  Brigit
  18:30
Yin yoga
  Renee
Vrijdag 24 november
09:30  
Easy Flow yoga
Brigit
18:30  
Yin yoga
Renee
Zaterdag 25 november
  09:30
Ashtanga/Power yoga
  Mandy
Zaterdag 25 november
09:30  
Ashtanga/Power yoga
Mandy
Zondag 26 november  
Zondag 26 november
Geen lessen
20 nov - 26 nov 2017   
20 nov - 26 nov 2017